Privacy

Als CIG hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

Alle CIG houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Europese Verordening van Gegevensbescherming van 27 april 2016 volgen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en in functie van verplichte registratie vanuit de overheid
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen inzake beveiliging
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Ieder CIG verbindt er zich toe een eigen privacyverklaring op te stellen en te hanteren

Voor meer toelichting en informatie over de privacyverklaring van de afzonderlijke CIG kan je contact opnemen, via mail of telefonisch (zie contactgegevens)